Dịch vụ tư vấn thành lập công ty bán đấu giá tài sản tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty bán đấu giá tài sản tại Việt Nam

02-09-2018 84 Comments 530 Views

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện thành lập doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì khi bạn muốn thành lập công ty có chức năng đấu giá tài sản bạn cần đáp ứng những điều kiện gì? Thủ tục để thành lập công ty đấu giá tài sản được pháp luật quy định ra sao? Để giải đáp thắc mắc trên, Công ty Quốc Luật xin cung cấp cho quý khách thủ tục thành lập doanh nghiệp theo dạng đấu giá tài sản như sau:

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Thành lập công ty bán đấu giá tài sản

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản - sau đây gọi chung là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

 • Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định tại Nghị định này.
 • Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên.

- Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

 • Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được lập chi nhánh ở trong và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Chi nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về bán đấu giá tài sản.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp bán đấu giá tài sản lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc lập chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của chi nhánh, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

 • Đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đồng thời có chức năng thẩm định giá, nếu doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp hoặc các tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị kinh tế mà doanh nghiệp đó có cổ phần chi phối đã tiến hành thẩm định giá tài sản để bán đấu giá thì doanh nghiệp bán đấu giá tài sản không được đồng thời tiến hành bán đấu giá tài sản đó.

Điều kiện thành lập:

 • Có hồ sơ đăng kinh doanh đầy đủ theo quy định của pháp luật - theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên.
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

Về thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty đấu giá.
 • Điều lệ công ty đấu giá dự thảo.
 • Danh sách cổ đông hay thành viên công ty đấu giá.
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật - đấu giá viên.
 • Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên - thẻ đấu giá viên theo quy định pháp luật.
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các cổ đông hay thành viên công ty dự kiến.Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trình tự đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp bán đấu giá.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét, cấp giấy đăng ký kinh doanh, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ xin cấp thẻ đấu giá viên và có đấu giá viên được cấp thẻ, doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tin Liên Quan